Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1               ARACI

ÜNVANI           : Soyak  Müzayede 

ADRESİ           : Teşvikiye Mahallesi, Valikonağı Caddesi, Saadet Apt., No:64 Kat : 1 Daire : 3 34365 Şişli/İstanbul

TELEFON         : +90 532 685 20 39

FAX                :  

1.2 SATICI     :

1.3 ALICI

ADI SOYADI    :

ADRESİ          :

TELEFON         :

ÜYE NUMARASI:

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu,  alıcının, aracılık hizmeti sunan SOYAK MÜZAYEDE’den elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- ÜRÜN

İşbu mesafeli satış sözleşmesi konusu ürün, ödeme ve teslim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ürün                    :

Ürün numarası      :

Adet       :

Satış fiyatı(+KDV)       :

Aracı Komisyonu        :

Kargo Bedeli               :

TOPLAM                     :

Ödeme şekli               :

Teslimat Adresi          :

Teslim edilecek kişi    :

Fatura Adresi              :

Sipariş Tarihi              :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 - Alıcı, SOYAK MÜZAYEDE'ye ait  www.soyakmuzayede.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin http://www.artam.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde, her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İşbu teslim süresi ilgili ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin yapılması tarihinden itibaren başlayacaktır.

4.3 Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SOYAK MÜZAYEDE sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı SOYAK MÜZAYEDE sorumlu tutulamaz.

4.5 SOYAK MÜZAYEDE Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 Alıcı, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.7 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Satın alınan ürünlere ilişkin ödeme pay-pal, kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, alıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (KDV) ve %10 aracı şirket komisyonunu (+KDV) ödediği anda SOYAK MÜZAYEDE'nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SOYAK MÜZAYEDE ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı'ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SOYAK MÜZAYEDE'den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9.Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SOYAK MÜZAYEDE'ye ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde SOYAK MÜZAYEDE’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10 Alıcı tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ‘hesaba yatırma’ şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SOYAK MÜZAYEDE’ye bildirmeyi ve SOYAK MÜZAYEDE tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.11 Alıcı ve SOYAK MÜZAYEDE işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.13 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SOYAK MÜZAYEDE’den alışveriş yapamaz.

4.14 İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5- “Online Müzayede” Şeklinde Satış;

5.1 Online Müzayede Şeklinde Satış, Aracı tarafından sistem üzerinde “Müzayedeler” başlığı altında düzenlenir.

5.2 Online Müzayede Şeklinde Satışta, satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ve koşulları, Aracı tarafından önceden belirlenerek Aracıya ait http://www.soyakmuzayede.com internet sitesi (sistem) üzerinden ve sisteme üye kullanıcılara gönderilen elektronik posta yolu ile ilan edilir. Açıklanan tarih aralığında sistem üzerinde satışa sunulan esere teklif verenler arasından en yüksek bedeli öneren Alıcıya satış yapılır.

5.3 Online Müzayede Şeklinde Satışın; tarihleri, bu satış yöntemi ile satışa sunulacak eserlerle eserlerin başlangıç fiyatları, değerleme uzmanlarının da görüşü alınmak suretiyle Aracı tarafından belirlenir.

MADDE 6 - “Hemen Al” Şeklinde Satış;

6.1 Hemen Al Şeklinde Satış, Aracı tarafından sistem üzerinde “Hemel Al” başlığı altında düzenlenir.

6.2 Hemen Al Şeklinde Satışta, Alıcılar, sistem üzerinden bu satış yöntemi ile satışa sunulan eserlere “Hemen Al” butonuna tıklamak suretiyle eser için belirlenen “Hemen Al” fiyatı üzerinden eseri satın alır.

6.3 Hemen Al Şeklinde Satışın; tarihleri, bu satış yöntemi ile satışa sunulacak eserlerle, eserlerin  “Hemen Al” satış fiyatları, değerleme uzmanlarının da görüşü alınmak suretiyle Aracı tarafından belirlenir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

7.1 Alıcı, işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde SOYAK MÜZAYEDE'ye bildirimde bulunması şarttır. Alıcı’nın Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürüne zarar gelmemiş olması kaydıyla SOYAK MÜZAYEDE'ye iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. İşbu bildirim iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla olabilir. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında SOYAK MÜZAYEDE’nin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7.2 Cayma hakkı bildiriminin SOYAK MÜZAYEDE’ye ulaşmasını takiben SOYAK MÜZAYEDE  bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (on dört) gün içinde SOYAK MÜZAYEDE cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde Alıcı'ya iade edecektir.

MADDE 8- CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ uyarınca;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ,

bakımından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

MADDE 9- BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SOYAK MÜZAYEDE'nin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME

İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.